Theo đó, vừa phòng chống dịch COVID-19. vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thúc đẩy phát triển hạ tầng số, hạ tầng kết nối các phương thức vận tải, logistics....